Ter plaatse

Verbeter de autonomie en de levenskwaliteit van de bewoners.

In samenspraak met de verplegende teams, stellen onze professionals aangepaste bewegings- en cognitieve-activiteiten in groep voor in de rusthuizen, zorg- en opvangcentra zelf.

Dankzij de GymSana-methode profiteren de bewoners van het drievoudige effect van onze oefenprogramma’s. En dit op gebied van de fysieke gezondheid, mentale toestand, en het sociale aspect (zie onze deelname en de resultaten van de HAPPIER-studie, gesteund door de Europese Gemeenschap). Alle bewoners, ongeacht de graad van hun autonomie, kunnen deelnemen aan onze groepssessies. De GymSana professionals en de deelnemers onderling moeten nauw samenwerken wat een gevoel van samenhorigheid creëert in het rusthuis of centrum.

Deze programma’s werden ontwikkeld door Siel Bleu in Frankrijk, Spanje en Ierland en worden toegepast in meer dan 3000 residenties in de EU.

 
 • Rina Hoste,
  « Les activités physiques adaptées de GymSana répondent parfaitement aux besoins. L’enthousiasme et la joie de vivre que cela suscite chaque séance font de ces séances thérapeutiques un must pour préserver la santé physique et mentale des personnes fragilisées. Elles contribuent à diminuer la dépendance aux médicaments, tels que calmants et antidépresseurs »
  Rina Hoste,
  pendant 30 ans dans les services aux seniors, responsable du centre Marie-José, CPAS de Molenbeek Saint-Jean
 • Christine Barbason,
  « De nombreuses choses étaient déjà organisées par nos kinés et ergos, mais je souhaitais une activité venant de l’extérieur, parce que cela crée une dynamique différente. Ce cours de gym axé sur la prévention des chutes, avec “quelqu’un du dehors”, qui amène du matériel à lui, cela crée une autre ambiance. Cela devient un rendez-vous attendu. 10 à 15 des résidents, selon la semaine, y participent, souvent des fidèles. On ne peut totalement prévenir les chutes, mais l’atelier GymSana permet d’en limiter la gravité. L’animatrice étant toujours la même, des liens se créent »
  Christine Barbason,
  directrice d’une MRS d’une centaine de lits.
 • Professeur Jacques Poortmans,
  « Tant pour les personnes vieillissantes que pour les transplantés rénaux, la pratique d'une activité physique est nécessaire et sans danger. La philosophie de l’asbl GymSana et sa mise en pratique sont des motivations permanentes pour moi »
  Professeur Jacques Poortmans,
  ULB – VUB – Oxford – Harvard, motricité et biochimie de l’exercice.
 • Rina Hoste
  "De aangepaste bewegingsactiviteiten van GymSana voldoen perfect aan de behoeften. Het enthousiasme en levensplezier dat elke sessie uitlokt, maakt van deze therapeutische sessies een must om de fysieke en mentale gezondheid van kwetsbare mensen te vrijwaren. Ze maken de mensen minder afhankelijk van medicatie, zoals kalmerende middelen en antidepressiva."
  Rina Hoste
  staat al 30 jaar ten dienste van de senioren, verantwoordelijke voor het centrum Marie-José, OCMW Sint-Jans-Molenbeek
 • Christine Barbason,
  "Veel dingen waren al georganiseerd door onze kine’s en ergo’s, maar ik wilde een activiteit van buitenaf, omdat het een andere dynamiek creëert. Deze valpreventie gymles, met "iemand van buiten", die apparatuur bij zich heeft, zorgt voor een andere sfeer. Het wordt een afspraak waar ze naar uitkijken. 10 tot 15 bewoners, afhankelijk van de week, nemen trouw deel. We kunnen vallen niet volledig voorkomen, maar de GymSana-workshop helpt de ernst te beperken. De animator is altijd hetzelfde, er worden banden gesmeed.
  Christine Barbason,
  directrice van een rusthuis met ongeveer 100 bedden
 • Professeur Jacques Poortmans,
  "Voor zowel oudere mensen als niertransplantatiepatiënten is fysieke activiteit noodzakelijk en veilig. De filosofie van GymSana vzw en hoe deze wordt uitgedragen is voor mij een blijvende motivatie ".
  Professeur Jacques Poortmans,
  ULB – VUB – Oxford – Harvard, motricité et biochimie de l’exercice.
 
Je fais un don